ტეგების არქივი: მდგრადი განვითარების ამოცანები

“ერთადერთი დედამიწა” – მდგრადი განვითარების მიზნები საქართველოში

კლუბის მეოთხე სხდომაზე მოსწავლეებმა მოისმინეს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტის, ილია კუნჭულიას ლექცია მდგრადი განვითარების მიზნებზე საქართველოში, რაც მოიცავდა ინფორმაციას ზოგადად მდგრადი განვითარების მიზნებზე, ისტორიაზე, ათასწლეულის განვითარების მიზნებზე, საქართველოსთვის პრიორიტეტული 17 მიზნისა და 98 ამოცანის შესახებ და სხვ. შეხვედრაზე დაისვა მრავალი შეკითხვა, ბავშვებს აინტერესებდათ, მათ რა შეუძლიათ გლობალური მიზნების მიღწევისათვის.

მორიგი შეკრება მიეძღვნება კლიმატის გლობალურ ცვლილებას.

ლექციების სერია ხორციელდება “კოჯორი-სამადლოს საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიის ნიადაგური პირობების შესწავლა და მათი რაციონალურად გამოყენების მიდგომების დადგენის“ კვლევის ფარგლებში.