საიტის შესახებ

ვებ-გვერდი შექმნა და განკარგავს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი ილია კუნჭულიასაიტზე განთავსებულია სიახლეები საქართველოში ნიადაგების შესახებ, მეცნიერული კვლევის შედეგები და აქტივობები, რომლებიც უკავშირდება ნიადაგმცოდნეობას, მის სწავლებას, საქართველოს ნიადაგების კვლევას.

პასუხისმგებლობის არიდება

1. შინაარსი

ავტორი იტოვებს უფლებას, არ იყოს პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შესაბამისობაზე, სისწორეზე, სისრულზე ან ხარისხზე. ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენების შედეგებზე პასუხისმგებლობის აღების მოთხოვნა იქნება უარყოფილი, მათ შორის ისეთი ინფორმაციისათვის, რომელიც არის მცდარი ან არასრული.

ამ საიტზე განთავსებული შეთავაზებები არ არის დამაკავშირებელი და არ იღებს ვალდებულებას. საიტის გვერდები ან დასრულებული პუბლიკაციები, მათ შორის, ნებისმიერი შეთავაზება და ინფორმაცია, შეიძლება შეიცვალოს, გასწორდეს, ნაწილობრივ ან მთლიანად წაიშალოს, ან არ დასრულდეს ავტორის მიერ წინასწარი გაფრთხილების გარაშე.

2. გარე ლინკები

ავტორი არ არის პასუხიმგებელი არცერთი ვებ-გვერდის შინაარსზე, რომლებიც განთავსებულია ან მითითებულია მის პუბლიკაციებში – გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მას აქვს სრული ინფორმაცია ნებისმიერი არაკანონიერი შინაარსის მქონე საიტების შესახებ და შესაძლებლობა ექნება, თავისი პუბლიკაციის მკითხველებს თავიდან ააცილოს ამ საიტებზე გადასვლა.

ნებისმიერი სახის ზიანზე, რომელიც წარმოიშობა ასეთი გარეშე საიტებიდან, პასუხისმგებელი იქნებიან მხოლოდ შესაბამისი ვებ-გვერდების მფლობელები და არა ავტორი, რომლმაც ეს ლინკები ჩასვა ამ პუბლიკაციებში. გარდა ამისა, ავტორი არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის პოსტსა თუ მესიჯზე, რომელიც გამოქვეყნდება საიტის წევრების მიერ კომენტარებში, ან სხვა სახით და რომლებიც წარმოდგენილი იქნება საიტიზე.

3. საავტორო უფლებები

ავტორები თავიანთ პუბლიკაციებში არ არღვევენ საავტორო უფლებებს, არ იყენებენ მასალებს არაკანონიერად და შეძლებისდაგვარად, მიუთითებენ შესაბამისი მასალის ავტორებს. ამ ვებ-გვერდის ნებისმიერი ობიექტი, შექმნილი ავტორების მიერ, განეკუთვნება საავტორო უფლებების სფეროს. ისეთი მასალების ნებისმიერი სახით გამრავლება ან კომერციეული გამოყენება როგორიცაა სურათები, დიაგრამები, ხმოვანი ჩანაწერები ან ტექსტები სხვა, ელექტრონულ ან ნაბეჭდ გამოცემებში აკრძალულია ავტორთან წინასწარი შეთანხმების გარაშე.

4. პირადი ინფორმაციის დაცვა

სადაც კი არის შესაძლებლობა, დამუშავდეს პერსონალური ან სამსახურეობრივი მონაცემები  (ელქტრონული ფოსტა, სახელი, მისამართები, ა.შ.), საიტის მომხმარებელს ყოველთვის ექნება არჩევანის საშუალება, დათანხმდეს, თუ არა. ყველა შეთავაზებული მომსახურების გამოყენება და ანგარიშსწორება ნებადართულია და ამავდროულად, თუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელი და მიზანშეწონილია, განხორციელდება პერსონალური მონაცემების დაზუსტების გარაშე, ან გამოიყენება ანონიმური მონაცემები ან სხვაგვარად. ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ელექტრონული საფოსტო მისამართების ან სხვა სახის საქონტაქტო ინფორმაციის გამოყენება მარკეტინგული მიზნებისათვის აკრძალულია. ამისდა მიუხედავად, თუ არასასურველი სპამ მესიჯების გამოგზავა მაინც მოხდება, განხორციელდება შესაბამისი ქმედებები.

5. ამ უარყოფის კანონიერების საფუძვლიანობა

ეს უარყოფა უნდა იგულისხმებოდეს იმ ინტერნეტ პუბლიკაციის ნაწილად, რომლიდანაც თქვენ ამ გვერდზე მოხვდით. თუ ამ განცხადების რომელიმე ნაწილი, ან ინდივიდუალური მუხლი საერთოდ არ, ან არასრულად ასრულებს შესაბამის წესს, ეს არ შეიძლება ეხებოდეს ამ დოკუმენტის სხვა მუხლების შინაარსაა თუ ვალიდურობას.

კონტაქტი:

ილია კუნჭულია

info@soil.ge