პუბლიკაციები

ნიადაგის თანმიმდევრობების ატლასი IV

ნიადაგების გავრცელების ვერტიკალური თანმიმდევრობა თრიალეთის ქედისათვის, საქართველო (გეორგია) (გვ. 75-100)

ილია კუნჭულია, თენგიზ ურუშაძე, თამარ ქვრივიშვილი, გიული წერეთელი, რუსუდან კახაძე

 

 

მთის სუსტად განვითარებული და ხირხატიანი ნიადაგების კლასიფიცირება WRB სისტემის გამოყენებით თრიალეთის ქედის მაგალითზე, მცირე კავკასიონი (საქართველო)

ილია კუნჭულია, რუსუდან კახაძე, გიული წერეთელი, გიორგი ღამბაშიძე, თეო ურუშაძე

 

მსოფლიო საცნობარო ბაზა ნიადაგების რესურსებისათვის 2014 (WRB)

ნიადაგების საერთაშორისო საკლასიფიკაციო სისტემა დასახელებებისა და რუკების ლეგენდების შესაქმნელად

World reference base for soil resources 2014 (WRB on Georgian language)

International soil classification system
for naming soils and creating legends for soil maps

INTERNATIONAL YEAR OF SOILS

2015 ნიადაგების საერთაშორისო წელი

საქართველოს ნიადაგების სარკვევი

თენგიზ ურუშაძე და თამარ ქვრივიშვილი